Nové termíny ke stavbám dle NOZ

15.03.2014 12:08

 

NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Příklad

§ NOZ

Popis

Vyhodnocení

Stavba

§ 505

je-li stejný vlastník jako vlastník pozemku, jakož i stavba na cizím pozemku podle § 1084/1 a není-li stavba dočasná stavba

SOUČÁST POZEMKU

§ 506

Stavba dočasná

§ 505

Zřízena na dobu určitou – není součást pozemku

NEMOVITÁ VĚC, pokud nelze přemístit z místa na místo bez porušení podstaty, jinak MOVITÁ VĚC (498/1)

Podzemní garáž

§ 498

Podzemní stavba, která má samostatné účelové určení – není součást pozemku

NEMOVITÁ VĚC

Zavlažovací zařízení

§ 498

Podzemní stavba, která nenaplňuje samostatné účelové určení – slouží pozemku

SOUČÁST POZEMKU

Páteřní rozvod plynu

§ 509

Inženýrská síť, kterou nelze přenést – není součást pozemku

NEMOVITÁ VĚC

Přípojka EE

§ 509

Inženýrská síť, kterou nelze přenést – není součást pozemku

NEMOVITÁ VĚC? - Viz díl 5.

Studna

§ 505

je-li stejný vlastník jako vlastník pozemku, jakož i stavba na cizím pozemku podle § 1084/1 a není-li stavba dočasná stavba – slouží stavbě a pozemku       

SOUČÁST POZEMKU

§ 506

Účelovou komunikací je i podzemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu na pozemku vlastníka, která slouží potřebě vlastníka

§ 498

Podzemní stavba, která nenaplňuje samostatné určení – není veřejné prostranství

SOUČÁST POZEMKU

Viz Judikáty NS na portále k § 17/2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Dálnice

§ 505

Pozemek, na kterém je dálnice a její součástí § 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

NEMOVITÁ VĚC (viz důvodová zpráva k § 498 NOZ)

(způsob využití pozemku)

Silnice

§ 505

Pozemek, na kterém je I., II., III. třída a její součástí, obvykle vlastní Správa a údržba silnic, příspěvková organizace zřízené krajem § § 5zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

NEMOVITÁ VĚC (viz důvodová zpráva k § 498 NOZ)

(využití pozemku)

Místní komunikace (způsob využití pozemku – ostatní komunikace)

§ 505

Pozemek, na kterém je I., II., III. třída, obvykle patří obci –

NEMOVITÁ VĚC (viz důvodová zpráva k § 498 NOZ)

§ 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Účelová komunikace např. parkoviště způsob využití pozemku – ostatní komunikace)

§ 505/1

Pozemek, na kterém je I., II., III. třída, obvykle vlastní Správa a údržba silnic, příspěvková organizace zřízené krajem nebo obcím -

SOUČÁST POZEMKU (pokud by se jednalo o účelové komunikace, které jsou stavbami (viz NS 31 Cdo 691/2005) umístěnými na pozemku jiného vlastníka po 1.1.2014, pak jsou to nemovité věci)

§ 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Altán

§ 505/1

je-li stejný vlastník a není-li stavba dočasná stavba – slouží hlavní stavbě

SOUČÁST POZEMKU

 

 

 

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) dále KatZ

 

Název

Právní předpis

Citace – Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

Pozemek

§ 2 písm a) KatZ

pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,

 

Parcela

§ 2 písm b) KatZ

parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem,

 

(podmnožina pozemku)

 

Stavební parcela

§ 2 písm. c) KatZ

stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

 

Pozemková parcela

§ 2 písm. d) KatZ

pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou

 

Budova

§ 2 písm l) KatZ

budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

 
 
 

Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) dále KatZ

 

Název

Právní předpis

Citace – Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

 

§ 2 písm m) KatZ

  • drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a
 

Drobná stavba

  • stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m;
 

 

  • za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.
 

Výměrou parcely

§ 2 písm. g) KatZ

výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku,

 

 

 

 

Termín

Zákon

Text

Definice

 

Dočasná stavba

§ 2/3 z.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.

ANO

 
 

Jednotka

§ 1159 NOZ

Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

ANO

 
 

Byt

§ 2236/1 NOZ

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.

ANO

 

§ 15 ZDP

Jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor

ZDP používá

 

Podzemní stavba

Je obecně známo

Stavba pod zemí

NENÍ ?

 

Inženýrské sítě

§ 509

Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.

Viz díl 5

 

Právo stavby

§ 1240 - §1249 NOZ

Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu.

NE?

Zdroj: Účetní portál