POPLATKY SPOJENÉ SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU

13.01.2015 15:04

V rámci rekodifikace civilního práva byl přijat též zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jímž se mimo jiné zavádí spolkový rejstřík. Do něho se zapisují spolky, pobočné spolky a též zahraniční spolky fungující na území ČR. Do budoucna přináší tato změna především výhody spočívající v tom, že bude existovat veřejně přístupný údaj o tom, že spolek existuje, kde sídlí a kdo je oprávněn ho zastupovat.

 

V současnosti je ovšem pro řadu spolků, které v minulosti byly občanskými sdruženími, spolkový rejstřík spojen s nepříjemnou administrativou. Do tří let od účinnosti rejstříkového zákona (tj. do 1. 1. 2017) musí spolky doplnit do rejstříku informace o své činnosti, organizační struktuře a rovněž jména členů statutárního orgánu (srov. § 122 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.).

V souvislosti s rejstříkem se setkáváme se dvěma druhy poplatků. Jde jednak o poplatek soudní, který je vybírán za zápis do rejstříku. Dále pak jsou vybírány poplatky správní, které se platí za ověření podpisů na listinách, jež jsou podkladem pro zápis do rejstříku.

Dne 29. 12. 2014 nabyla účinnosti novela zákona o soudních poplatcích č. 335/2014 Sb., kterou se spolky osvobozují od soudních poplatků ve věcech spolkového rejstříku. Samotný zápis spolku do rejstříku či změna údajů v rejstříku tak napříště bude zdarma. Plánuje se, že osvobození bude platit pouze 18 měsíců.[1] Parlament totiž očekává, že v mezidobí bude přijat zákon o statusu veřejné prospěšnosti a osvobození bude v budoucnu navázáno právě na tento status.

Pokud jde o správní poplatek za ověření podpisu, je pro spolky klíčové ustanovení Položky 5, bodu 2, příl. č. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

2. Od poplatku podle písmene a) [= poplatku 30 Kč za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo jejím stejnopisu; pozn. autora] této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.“

Vzhledem k přechodnému ustanovení § 3029 odst. 1 NOZ není problém, že shora citované ustanovení mluví o občanských sdruženích. Toto osvobození dopadá i na spolky. Vzhledem k tomu, že jde o osobní osvobození, dopadá ovšem pouze na případy, kdy se ověřují podpisy osob jednajících za spolek. V případě podkladů pro zápis do spolkového rejstříku půjde typicky o podpis zástupce spolku na formuláři návrhu na zápis do rejstříku.

Naopak na případy, kdy zákon vyžaduje ověřené podpisy na jiných podkladových materiálech (například souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nebo prohlášení zapisovaných osob), se osvobození nevztahuje, neboť podpis na těchto listinách nelze kvalifikovat jako jednání zástupce spolku. Fakt, že ve většině případů ponese náklady s tím spojené spolek, je z hlediska konstrukce osvobození od správního poplatku irelevantní. V praxi lze ovšem narazit na to, že konkrétní úředník či pracovník notáře respektive Czech Pointu osvobození přizná i v těchto případech.

Shrnutí:

  • Soudní poplatek za zápis do rejstříku – spolek je osvobozen.
  • Ověření podpisu zástupce spolku na listině, kterou se podává návrh na zápis do rejstříku – spolek je osvobozen, pokud jeho účel odpovídá výčtu uvedenému v zákoně
  • Ověření podpisu na souhlasu zapisované osoby (= budoucího statutára) či na souhlasu s umístěním sídla – není osvobozeno od poplatku.

Zdroj:https://www.epravo.cz/top/clanky/poplatky-spojene-se-zapisem-do-spolkoveho-rejstriku-96615.html