Výprosa, nájem, závdavek, pacht dle NOZ

15.03.2014 12:11

Výprosa – nový termín (návrat z minulosti) § 2189 - 2192 NOZ

 • půjčitel přenechá bezplatně věc k užívání bez dohodnutí doby, nebo dohodnutí účelu (na rozdíl do výpůjčky), může požadovat vrácení podle libosti
 • výprosník nemůže věc vrátit v době, kdy by půjčiteli způsobil obtíže, ledaže s tím půjčitel souhlasí

 

Nájem § 2202 - 2331 NOZ

 • pronajímatel přenechá nájemci věc, a to i část nemovité věci k dočasnému užívání
 • nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a užívat věc jako řádný hospodář - § 2213
 • předmětem může podle § 500 NOZ věc:
  • zuživatelná (tzv. spotřebovatelná)
  • nezuživatelná
 • je-li věc ve veřejném seznamu, může se na návrh vlastníka věci nebo s jeho souhlasem zapsat nájemní právo
 • běžnou údržbu provádí nájemce, pokud se k ní nezavázal pronajímatel - § 2207
 • ostatní údržbu a nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže by se k tomu nájemce zavázal
 • se souhlasem pronajímatele může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo
 • nájemné se platí měsíčně pozadu - § 2218
 • s předchozím souhlasem má právo nájemce provést změnu věci, a to:
  • na svůj náklad
  • dojde-li ke zhodnocení věci, pronajímatel se s nájemcem vyrovná podle míry zhodnocení
 • provede-li změnu bez souhlasu, musí uvést do původního stavu
 • podkapitoly
  • nájem domu, nájem bytu - § 2235 - § 2301
  • nájem prostoru sloužícího k podnikání - § 2302 - § 2315
  • podnikatelský pronájem věcí movitých - § 2316 - § 2320
  • nájem dopravního prostředku - § 2322 - § 2325
  • ubytování § 2326 - § 2331 tzv. nechráněný nájem
 • definice bytu - § 2236

 

Pacht 2332 - § 2357 NOZ

 

 • propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání. Zatímco nájem slouží k užívání věci nájemcem, pacht slouží k tomu, aby pachtýř také požíval tu pronajatou věc, to znamená, aby s ní nakládal podnikatelským způsobem a bral z ní užitky. Z těchhle ekonomických funkcí pak vyplývá, že právní  úprava vyžadovala odlišná pravidla.
 • pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout část výnosu z věci
 • pachtýř pečuje o propachtovanou věc jako řádný hospodář
 • není-li v ustanoveních pachtu stanoveno něco jiného, použijí se pro pacht přiměřeně ustanovení o nájmu
 • Typické užití – pacht závodu (nájem podniku)

 

 

Závdavek § 1808 - § 1809 NOZ

Charakteristika:

 • odevzdá se nejpozději při uzavření smlouvy
 • potvrzuje se jím uzavření smlouvy a strana, která jej dala, tím potvrzuje, že dluh splní
 • nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat
 • výstižnější název by byl jistota nebo jistota pro uzavření smlouvy
 • Závdavek lze považovat za zálohu, protože naplňuje znak zálohy tj., že byl poskytnut před uzavřením smlouvy; závdavek musí být vždy ujednán – na rozdíl od zálohy.
 • Forma není omezena - může být tedy i nepeněžitý (analogicky jako např. u smluvní pokuty § 2048 NOZ)

 

Role:

 • důkazní  - že smlouva byla uzavřena
 • zajišťovací  - jistota, že dluh bude plněn
 • penální
  • není-li plněno od toho, kdo přijal závdavek – musí vydat dvojnásobek
  • není-li plněno od toho, kdo vydal závdavek – závdavek „propadá“ a stává se odstupným

 

Vydáním závazku subjekt získává alternativní jistotu:

 • dluh bude splněn
 • dostane 2x tolik při nesplnění
 • nárok na náhradu škody, není-li splnění již možné

 

Okamžik změny vlastnictví:

Problematický je okamžik, kdy si mohu závdavek ponechat tj. „propadnutí závdavku“??

-          Otázkou je, zda lze kumulovat závdavek i náhradu škody??

 

Závdavek a DPH

 • Podle našeho názoru lze z § 1808/2 NOZ usuzovat, že závdavek může mít úlohu jistiny, to by se nepovažovalo za úplatu na plnění, které je předmětem DPH. Např. u kaucí v souvislosti s nájmem nemovité věci se to vykládá dlouhodobě, že nejsou předmětem daně.
 • Z § 1809 NOZ vyplývá, že závdavek může plnit i funkci odstupného v případě, kdy byla sjednána možnost odstoupit od smlouvy, ale nebylo sjednáno odstupné. Přijetí odstupného v případě, kdy se vůbec neplnilo a ani v souvislosti s odstupným nebylo sjednáno a poskytnuto nic nového, také není žádným protiplněním za nějaké zboží či služby, nejsou tedy splněny podmínky, aby bylo úplatou za nějaké plnění.
 • Komentář v publikaci JUDr. Eliáše k NOZ (str. 732) vykládá závdavek tak, že má funkci důkazní (potvrzuje, že smlouva byla uzavřena),  zajišťovací (jako jistina, že dluh bude splněn), a také funkci penální (sankce pro případ, že některá ze stran nesplní smlouvu). Ani jedna z uvedených funkcí a s nimi související okolnosti, za nichž je závdavek poskytován, nenasvědčuje podle mého tomu, že by se mělo jednat o úplatu za plnění.
 • Takže se celkově přikláníme k tomu pohlížet na závdavek podobně jako na kauci.

 

Účetnictví

pojem záloha se použije i na závdavek

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. dtto

 • § 6 odst. 7 Položka B.I.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (a závdavky)
 • § 7 odst. 9 Položka B.II.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (a závdavky)
 • § 8 odst. 4 Položka B.III.7 Poskytnuté záloha na dlouhodobý finanční majetek (a závdavky)
 • § 9 odst. 6 Položka C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby  - obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy a závdavky poskytnuté na pořízení zásob
 • § 10 odst. 6 Položka C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy - obsahuje u všech účetních jednotek poskytnuté dlouhodobé zálohy a závdavky, s výjimkou záloh a závdavků vykázaných v položkách "B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek…