Návrh na vymáhání škody vzniklé v důsledku neplatného ukončení pracovního poměru

18.04.2019

Název materiálu: Vymáhání škody vzniklé v důsledku neplatného ukočení pracovního poměru

Předkládá: Ing. Hana Naiclerová, MBA

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

ukládá

Radě města Prostějova vymáhat škodu vzniklou v důsledku neplatného ukončení pracovního poměru vůči zaměstnanci Kina Metro 70 Prostějov, p. o., Ivanu Čechovi

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Prostějova usnesením číslo 16116 na své schůzi dne 6. 6. 2016 schválilo záměr zřízení příspěvkové organizace Kino Metro 70 Prostějov. Zaměstnanci Statutárního města Prostějova, služebně zařazeni pod Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu, byli opakovaně ujišťováni, že tato organizační změna se jejich zaměstnávání nedotkne. Statutární město Prostějov zaměstnance převedlo na nově vzniklou příspěvkovou organizaci. Garantovalo, že do konce roku 2017 se na ně bude vztahovat Kolektivní smlouva mezi Statutárním městem Prostějov a Základní organizací odborového svazu státních organů a organizací města Prostějova.

Příspěvková organizace Kino Metro 70 Prostějov, p. o. vznikla k 1. 1. 2017 a její ředitelkou byla jmenována BcA. Barbora Prágerová. Ve výběrovém řízení, které jmenování předcházelo, Statutární město Prostějov nepožadovalo po uchazečích zpracovat koncepci rozvoje kina. Pro srovnání: Olomoucký kraj při výběru ředitele Muzea a galerie v Prostějově, p. o. koncepci rozvoje organizace požadoval, stejně tak Město Konice, když v prosinci 2016 hledalo uchazeče na post ředitele Městského kulturního střediska Konice, p. o. Z pohledu předkladatelky tak už samotný výběr ředitelky příspěvkové organizace probíhal krajně nestandardně, přičemž je třeba zdůraznit, že oblast kultury měla v gesci tehdejší náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková, která též předkládala návrhy na poskytování dotací spolku LHK Jestřábi, z. s., proti kterému byla vedena exekuční řízení, a to přesto, že o finanční situaci tohoto spolku věděla. Skutečnost, že za celým projektem vzniku nové příspěvkové organizace a výběru její ředitelky stála zejména právě Mgr. Hemerková, nepřispívá k důvěryhodnosti tohoto výběru i celého projektu samostatného Kina Metro 70.

Ředitelka příspěvkové organizace BcA. Barbora Prágerová předala v měsíci dubnu 2017 zaměstnanci Ivanu Čechovi výpověď z pracovního poměru datovanou k 25. dubnu 2017, ve které se mj. uvádí: "Dle rozhodnutí zaměstnavatele ze dne 1. 3. 2017 a nové organizační struktuře jste se stal nadbytečným, když náplň Vaší práce nově namísto Vás vykonává ředitelka příspěvkové organizace. Dříve samostatné pracovní místo "produkční, programový a kulturně výchovný pracovník" bylo zrušeno."[1] Pod výpovědí je podepsána přímo BcA. Barbora Prágerová.

Zaměstnanec Ivan Čech napadl výpověď z pracovního poměru žalobou, o níž rozhodl Okresní soud v Prostějově rozsudkem č. j. 13 C 174/2017 - 220 ze dne 26. září 2018. V něm dal soud žalobci za pravdu v tom směru, že pracovní poměr nebyl rozvázán platně, neboť nebyl naplněn zákonný důvod pro výpověď z pracovního poměru. Soud poukázal na judikaturu Nejvyššího soudu k otázce nadbytečnosti zaměstnance a dospěl k závěru, že žalobce Ivan Čech nemohl být pro zaměstnavatele nadbytečný, když práce, kterou vykonával, je pro zaměstnavatele nadále potřebná, akorát ji pro něj zabezpčuje jiný zaměstnanec, v tomto případě ředitelka příspěvkové organizace. Okresní soud v Prostějově v Rozsudku mj. uvedl: "Žalovaný písemné výpovědi z pracovního poměru pouze uvedl, že zaměstnavatel rozhodl o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, což není určité a srozumitelné popsání skutku, když se takřka jedná o přepis části ust. § 52 písm. c/ z. č. 262/2006 Sb. Za určitý a srozumitelný popis skutků nelze považovat ani sdělení uvedené v odstavci posledním výpovědi z pracovního poměru, v němž se uvádí, že žalobce se stal nadbytečným, náplň jeho práce bude nově vykonávat ředitelka příspěvkové organizace a samostatné pracovní místo, které žalobce zastával, bylo zrušeno. Ani z takto popsaného skutku nelze dovodit, že skutek je popsán tak dostatečně, aby jej bylo možno podřadit pod ust. § 52 písm. c/ z. č. 262/2006 Sb., tedy že žalovaný rozhodl o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, když se pouze uvádí, že bylo zrušeno pracovní místo produkční, programový a kulturně výchovný pracovník, tedy pracovní místo, na kterém byl žalobce zařazen, a současně se uvádí, že jeho práci bude nově nadále vykonávat ředitelka příspěvkové organizace, když pro výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. c/ zák. práce je charakteristické, že zaměstnavatel i nadále může zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy přidělovat, avšak jeho práce není pro zaměstnavatele potřebná."

K tomuto zřejmému a zcela logickému závěru již v minulosti opakovaně došla soudní judikatura, přesto ředitelka příspěvkové organizace zřizovaných Statutárním městem Prostějov výpověď v rozporu se zákonem udělila. Musela si při svém postavení a při míře právních a ekonomických znalostí, jaká se očekává od osob v postavení statutárního orgánu v organizaci, která hospodaří s několikamilionovým rozpočtem, vědoma všech budoucích aspektů tohoto právního úkonu. Soud svým rozsudkem potvrdil zcela logicky předpokládaný závěr, který měl být zřejmý i osobám podílejícím se na řízení Statutárního města Prostějova a organizace Kino Metro 70 Prostějov.

Z neplatnosti tohoto právního úkonu pak přirozeně vyplývá náhrada mzdových nároků vůči panu Ivanu Čechovi za dobu od neplatného rozvázání pracovního poměru.

V únoru 2019 byla na základě informací v médiích uzavřena mezi organizací Kino Metro 70 Prostějov a Ivanem Čechem Dohoda o narovnání.

Magistrát města Prostějova přípisem č. j. PVMU 45825/2019 19 ze dne 29. března 2019 sdělil, že škoda vyplývající z dohody o narovnání mezi příspěvkovou organizací Kino Metro 70 s Ivanem Čechem ohledně neplatné výpovědi z pracovního poměru, včetně všech odvodů z mezd, které musí být dodatečně odvedeny, činí 810 926,- Kč.

Domnívám se, že jako škodu je nutné považovat jak úhrn hrubých mezd navýšených o odvody hrazené zaměstnavatelem a vyplacená odstupné, tak rovněž náklady řízení, které Kino Metro 70 muselo vyplatit advokátovi žalobce Mgr. Václavu Láskovi (dle Rozsudku Okresního soudu v Prostějově by se mělo jednat o částku 25 000 Kč) a dále odměnu právnímu zástupci Kina Metro 70 Prostějov, Mgr. Milanu Popelkovi. Jako škodu je dále nutné považovat také vynaložené mzdové náklady a odvody hrazené zaměstnavatelem za měsíce březen - červen 2017, kdy bylo pan Čechovi, t. č. zaměstnanci Kina Metro 70 Prostějov, zabráněno vykonávat práci z důvodu tvrzených překážek na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 208 a dalších zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce. Předkladatelka proto odhaduje, že celková škoda se může pohybovat po opravném výpočtu okolo 1 000 000 Kč.

Podle § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platí, že obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

Skutečnost, že peněžní prostředky vyplacené panu Ivanu Čechovi jsou škodou, považuji za nespornou. Z finančních prostředků Statutárního města Prostějova byly vyplaceny finanční prostředky zaměstnanci, aniž by (vinou Statutárního města Prostějova a Kina Metro 70, příspěvkové organizace) vykonával práci, tzn., poskytl za vyplacené finanční prostředky adekvátní plnění. Vynaložené peníze tak jsou přímým následkem nezákonného, a tím i neplatného jednání příspěvkové organizace Kino Metro 70 Prostějov. Jako škodu ostatně částku 810 926,- Kč považuje i samotný Magistrát města Prostějova, byť mi zcela není zřejmé, jak dospěl k tomuto výpočtu.

Jakákoli újma vzniklá na majetku příspěvkové organizace je též přímou újmou vzniklou územnímu samosprávnému celku jako jejímu zřizovateli, a tedy přímo územní celek je oprávněným z případného nároku na náhradu škody.[2]

Z výše uvedeného je zřejmé, že je povinností Statutárního města Prostějova vzniklou škodu vymáhat po viníkovi, který ji zapříčinil.

V této souvislosti cituji nedávné vyjádření Mgr. Petra Ivánka, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova, který na jednání Komise pro kulturu Rady města Prostějova k dotazu JUDr. Josefa Augustina uvedl, že "Ivanu Čechovi byla schválena náhrada ušlé mzdy s nárokem na odstupné, kterou vygeneruje z výnosů Kino Metro 70 a pokryje tyto mimořádné náklady z vlastního rozpočtu". Tento dosavadní přístup Magistrátu města Prostějova, patrně respektovaný politickou reprezentací Statutárního města Prostějova je v příkrém rozporu s ekonomickou realitou hospodaření Kina Metro 70 Prostějov, p. o. V roce 2017 činily dle Výkazu zisku a ztráty Výnosy z transferů celkem 3 819 272,- Kč (původně v rozpočtu plánováno 2 417 000 Kč). Pro rok 2018 bylo rozpočtově kalkulováno s částkou 3 496 200,- Kč, pro rok 2019 3 280 000,- Kč. Statutární město Prostějov tak mnoha miliony provoz Kina každoročně dotuje, a nyní úředník Magistrátu města Prostějova manipulativně uvádí, že vzniklou škodu "uhradí Kino samo". Přitom se jedná zcela jednoznačně zejména o finanční prostředky města, které jsou zaslány Kinu, a je tak zřejmé, že Statutární město Prostějov se na úhradě škody (společně s občany města využívajícími služby Kina, kteří placením vstupného tvoří tržby) podílí.

K tomu podotýkám, že v Materiálu pro jednání Zastupitelstva města Prostějova dne 6. června 2016 se v části Finanční analýzy uvádí: "Pro rok 2017 doporučujeme stanovit případný příspěvek na provoz ve výši 1.500.000 Kč. Pro následující roky lze důvodně přepokládat, že příspěvek na provoz příspěvkové organizace nebude přesahovat částku 1.000.000 Kč, a to s ohledem na příznivou prognózu flexibilních možností výkonu doplňkových činností, a s tím spojenou generací vyšších příjmů z těchto činností." Jak je uvedeno výše, skutečné příspěvky města byly násobně vyšší. Zastupitelé města Prostějova tak byli, jak je zde zcela obvyklé, zmanipulováni a uvedeni v omyl samotnou Radou města Prostějova.

Závěrem: Nepochybuji o tom, že pokud Statutárnímu městu Prostějova vznikla škoda ve výši téměř jednoho milionu korun českých, zastupitelstvo nad touto situací nepřivře oči a bude peníze důsledně vymáhat po viníkovi, který škodu způsobil. Zvláště, když řadě z nás bylo dávno zřejmé, jak takový soudní spor může jedině dopadnout. Vymáhat škodu je zákonnou povinností města vyplývající z výše citovaného § 38 odst. 6 zákona o obcích i z obecně zakotvené povinnosti spravovat majetek s péčí řádného hospodáře (§ 38 odst. 1 zákona o obcích).

K výše popsané situaci podotýkám, že se nejednalo o jediné porušení zákona, kterého se Kino Metro 70 Prostějov, p. o., v této věci dopustila, kdy další porušení zákona konstatoval Oblastní inpektorát práce pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj v Protokolu o kontrole ve věci sp. zn. D10-2018-758. Kino Metro 70 Prostějov výpověď z pracovního poměru udělenou panu Ivanu Čechovi neprojednalo s odborovou organizací, jak bylo jeho povinností vyplývající z příslušných ustanovení zákoníku práce a účinné Kolektivní smlouvy. Náměstkyně primátora Ing. Milada Sokolová již v e-mailové korespondenci zastupitelům sdělila, že z tohoto porušení zákona nebudou vyvozeny žádné důsledky, neboť Protokolem o kontrole nebyl stanoven vůči Kinu žádný postih. Považuji za poněkud nezdravé, že v Prostějově se porušují zákony a politické reprezentaci je to zcela lhostejné, pokud za to neobdrží pokutu; ale podotýkám, že inspektorát práce pokuty uděluje samostatným rozhodnutím v režimu správního řízení, nikoliv v Protokolu o kontrole, který je vydáván v kontrolním řízení vedeném podle kontrolního řádu. Nezřídkakdy je takové rozhodnutí vydáno až rok po vydání protokolu o kontrole. Nelze tak vyloučit, že za toto protiprávní jednání teprve Kino Metro 70 Prostějov, p. o., teprve obdrží pokutu. Pokládám si řečnickou otázku: bude se následně tato pokuta vymáhat, anebo paní náměstkyně opět vysvětlí, že o nic nejde, případně Mgr. Ivánek dodá, že si to Kino zaplatí samo (rozuměj: z příspěvku města)?

Prostějov 18. 4. 2019

Zpracovala a předkládá: Ing. Hana Naiclerová, MBA, v. r.

[1] Řezáč, V. (2018). Rozsudek ve věci č. j. 13 C 174/2017, Čech vs. Kino Metro 70 Prostějov. Prostějov.

[2] https://www.oziveni.cz/documents/pravni-rozbor-vymahatelnost-odpovednosti.pdf